Fusionen Klaria Karessa

Styrelsen för Klaria Pharma Holding AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 556959-2917, (“Klaria”), med säte i Stockholm, och styrelsen för Karessa Pharma Holding AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med org.nr 556942-1596, (“Karessa”), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse om fusion mellan Klaria och Karessa enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske genom absorption med Klaria som övertagande bolag och Karessa som överlåtande bolag. Det sammanslagna bolag som blir resultatet av Fusionen refereras till som ”Nya Klaria Pharma” häri. Karessa upplöses automatiskt till följd av Fusionen.

Information 2019-12-03
Kallelse till extra bolagsstämma (SWE)
Kallelse till extra bolagsstämma (ENG)
Fusionsdokument – Information till aktieägarna i Klaria och Karessa avseende fusion mellan bolagen
Extra bolagsstämma december 2019

Information 2019-11-05
Pressmeddelande 2019-11-05
Fusionsplan
Revisorernas yttrande avseende Fusionsplanen

Dokument - Klaria Pharma
Klarias registreringsbevis
Klarias bolagsordning

Klarias oreviderade delårsrapport för perioden januari – september 2019
Klarias oreviderade delårsrapport för perioden januari – juni 2019
Klarias reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Klarias reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Klarias reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Dokument - Karessa Pharma
Karessas bolagsordning
Karessas registreringsbevis

Karessas oreviderade delårsrapport för perioden januari – september 2019
Karessas oreviderade delårsrapport för perioden januari – juni 2019
Karessas reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Karessas reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Karessas reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016