Insynshandel

På grund av ändrad lagstiftning som trädde i kraft 3 Juli 2016 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014) om marknadsmissbruk (MAR) har insiderlistan tagits bort och ersatts av direkt rapportering till finansinspektionen.

För mer information se finansinspektionens hemsida www.fi.se.