Bolagsordning

Klaria Pharma Holding AB
Org.nr. 556959-2917.

Antagen vid extra bolagsstämma den 5 juni 2015

§ 1

Bolagets firma är Klaria Pharma Holding AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor och/eller revisorssuppleant.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.