Aktiekapitalets utveckling

Klarias aktiekapital uppgår till 513 200 kronor fördelat på 30 792 000 utestående aktier. 

Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och antalet aktier uppgå till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Aktiernas kvotvärde är 1,67 (1 2/3) öre. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie.

Aktierna i Klaria är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande.

Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Åtgärd Förändring
aktiekapital (kr)
Ack. ­
aktiekapital (kr)
Förändring
antal aktier
Ack. antal
aktier
Kvotvärde
(kr)
Bolagsbildning (2014) +50 000 50 000 +50 000 50 000 1,00
Split (2014) 50 000 +950 000 1 000 000 0,05
Nyemission (2015) +125 000 175 000 +2 500 000 3 500 000 0,05
Apportemission (2015) +325 000 500 000 +6 500 000 10 000 000 0,05
Split (2015) 500 000 +20 000 000 30 000 000 0,0167
Nyemission (2017) +1 200 501 200 +72 000 30 072 000 0,0167
Apportemission (2017) +12 000 513 200 +720 000 30 792 000 0,0167