Extra bolagsstämma 2018

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 oktober 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9 oktober 2018 per post på adress Klaria Pharma Holding AB, Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, per telefon 08-446 42 99 eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 oktober 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Val av styrelseledamot.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamot (punkt 7)
Valberedningen föreslår att Anders Ardstål väljs som styrelseledamot till dess nästa årsstämma har hållits. Michael Brobjer har begärt utträde ur bolagets styrelse och i samråd med styrelsen begärt att han ska entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot på en extra bolagsstämma i samband med att ny styrelseledamot väljs i hans ställe.

Anders Ardstål (f. 1981) är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och har bred erfarenhet från flera branscher och företagsledningar. Han har bland annat erfarenhet från ledningsarbete på Vitrolife inom medicinteknik, start-up inom High Tech, managementkonsult på McKinsey samt olika chefsroller inom Thule-koncernen. Han har haft omfattande operationella roller och drivit framgångsrika förändringsarbeten och omställningar i bolag under expansion. Hans långa erfarenhet av att arbeta med tillväxtbolag är ett värdefullt komplement till Klarias övriga expertis i styrelsen. Anders Ardstål har för närvarande uppdrag som styrelseordförande i Pmevenire AB, Proistami AB och Euryphaessa AB samt uppdrag som styrelseledamot
i Intellego Technologies AB. Anders Ardstål äger inga aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Handlingar till stämman

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida här från och med den 27 september 2018 och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i september 2018
KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
[email protected]

Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 september 2018 kl. 16.00 EST.

Fullmaktsformulär extrastämma Klaria Pharma Holding AB