Årsstämma 2021

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 18 mars 2021 klockan 10.00.

Information med anledning av smittspridning av covid-19 (coronaviruset) 

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. För mer information, se kallelse nedan.