Klaria offentliggör preliminär tidsplan avseende fusionen med Karessa

Klaria Pharma Holding AB (publ) (”Klaria”) informerar härmed om en preliminär tidsplan avseende fusionen med Karessa Pharma Holding AB (publ) (”Karessa”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 6 mars 2020.

Den 18 december 2019 godkände extra bolagsstämmor i Klaria respektive Karessa den av styrelserna antagna fusionsplanen. Bolagstämman i Klaria beslutade även om emission av fusionsvederlaget till Karessas aktieägare i enlighet med fusionsplanen, innebärande att en aktie i Karessa byts mot 0,6032 nya aktier i Klaria i samband med slutförandet av fusionen.

Klaria har hos Bolagsverket ansökt om tillstånd att verkställa fusionen, och tillstånd förväntas erhållas den 2 mars 2020. Sammanslagningen av Klaria och Karessa genomförs sedan när Bolagsverket registrerar fusionen och Karessa upplöses, vilket förväntas ske den 6 mars 2020. Se en preliminär tidsplan nedan.

Preliminär tidsplan:

28 februari 2020
Sista dag för handel i Karessas aktie på Nasdaq First North Growth Market

2 mars 2020
Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen

4 mars 2020
Klaria ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket

6 mars 2020
Bolagsverket registrerar fusionen och Karessa upplöses

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Klaria på Nasdaq First North Growth Market.

9 mars 2020
Karessas aktieägare erhåller aktier i Klaria, dvs. fusionsvederlaget

16-20 mars 2020
Karessas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Ladda ner som PDF