Kommuniké från extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ) (”Klaria”) idag den 18 december 2019 godkändes fusionsplanen avseende fusionen med Karessa Pharma Holding AB (publ) (”Karessa”) och beslutades även om emission av fusionsvederlaget.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för Klaria och Karessa den 5 november 2019, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Klaria som övertagande bolag och Karessa som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Karessa byts mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Klaria och Karessa sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av att villkoren i fusionsplanen uppfylls, däribland att även Karessas aktieägare godkänner fusionsplanen vid bolagsstämma i Karessa. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under första kvartalet 2020 och resulterar då i upplösningen av Karessa varigenom alla Karessas tillgångar och skulder kommer att övergå till Klaria.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om emission av fusionsvederlaget innebärande en emission av 6 635 200 nya aktier i Klaria. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna ska vara aktieägare som är upptagna i Karessas aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Karessa kommer att kommuniceras efter årsskiftet, förutsatt att aktieägarna i Karessa godkänt fusionsplanen vid bolagsstämma i Karessa.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 11:00 CEST.

Ladda ner som PDF