Klaria Pharma Rapport

Klaria Delårsrapport Q2 2020

Klaria Delårsrapport Q2 2020

Fortsatta framsteg i linje med Klarias nya strategi

ANDRA KVARTALET 2020 (APRIL–JUNI)

 •  Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,1 MSEK)
 •  FoU kostnader för perioden uppgick till 9,2 MSEK (4,3 MSEK)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-7,9 MSEK)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,26 SEK)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,4 MSEK (4,3 MSEK)
 •  Likvida medel på balansdagen uppgick till 19,8 MSEK (14,4 MSEK)
 •  Eget kapital per 30 juni uppgick till 106,5 MSEK (84,7 MSEK)
 •  I maj tillfördes bolaget 17,1 MSEK varav ca 0,3 MSEK genom kvittning, genom en
 • riktad nyemission av 5 697 960 aktier till en kurs om 3 SEK per aktie

PERIODEN JANUARI-JUNI 2020

 •  Nettoomsättning 0,0 MSEK (3,9 MSEK)
 •  FoU kostnader för perioden uppgick till 17,2 MSEK (9,1MSEK)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -21,1 MSEK (-10,0 MSEK)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,55 SEK (-0,32 SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 MSEK (-3,5 MSEK) Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen per den6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av emissionsvederlaget innebar en emission av 6 035 200 nya aktieri Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448.

Ladda ner som PDF