Klaria Pharma Rapport

Klaria Årsredovisning 2020

Klaria Årsredovisning 2020

Året i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (4,2 MSEK)
  • FoU-kostnader uppgick till 48,4 MSEK (24,2 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -51,4 MSEK (-22,5 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-0,72 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,3 MSEK (-14,8 MSEK)
  • Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 109,6 MSEK (82,1 MSEK)
  • Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 31,3 MSEK (2,9 MSEK)

Denna information är sådan som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 08:30 CET.

Ladda ner som PDF