Klaria Pharma Rapport

Klaria Delårsrapport Q3 2020

Klaria Delårsrapport Q3 2020

Sammanfatning av delårsrapprt

 

Två nya kliniska program inledda, första licensavtalet tecknat inom medicinsk cannabis
 

TREDJE KVARTALET 2020 (JULI–SEPTEMBER)

Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,1 MSEK)

FoU kostnader för perioden uppgick till 13,6 MSEK (5,4 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till -13,3 MSEK (-7,2 MSEK)

Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,28 SEK (-0,23 SEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,2 MSEK (-5,5 MSEK)

Likvida medel på balansdagen uppgick till 19,3 MSEK (8,9 MSEK)

Eget kapital per 30 september uppgick till 104,5 MSEK (87,5 MSEK)

 

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2020

Nettoomsättning 0,0 MSEK (4,0 MSEK)

FoU kostnader för perioden uppgick till 30,8 MSEK (14,5MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till -34,4 MSEK (-17,2 MSEK)

Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,83 SEK (-0,56 SEK)∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,2 MSEK (-9,1 MSEK)∞ Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen perden 6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av missionsvederlaget innebar en emission av 6 035 200 nyaaktier i Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448 .

 En riktad nyemission av 3 800 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie, tillförde bolaget 11,4 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

På en extra bolagsstämma den 2 november beslutade stämman att emittera högst 4 239 766 aktier till ettinternationellt konsortium till kursen 6,84 kr, vilket kommer att inbringa nytt kapital om högst 29 MSEK till bolaget.Efter beslutad emission blir antalet aktier i bolaget högst 52 466 174 och aktiekapitalet högst 874 436,23 kr.

Ladda ner som PDF