Klaria Pharma Rapport

Klaria Delårsrapport Q1 2020

Klaria Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattning av kvartalsrapporten


Förstärkt finansiell position med 6,4 MSEK från EU Horizon 2020 samt fusion med Karessa som tillförde 13 MSEK i likviditet

 

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JANUARI–MARS)

∞ Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (3,8 MSEK)

∞ FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,0 MSEK (4,8 MSEK)

∞ Resultat efter skatt uppgick till -11,0 MSEK (-2,1 MSEK)

∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,36 SEK (-0,07 SEK)

∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,4 MSEK (0,8 MSEK)

∞ Totalt kassaflöde uppgick till 13,5 MSEK (0,8 MSEK)

∞ Likvida medel på balansdagen uppgick till 16,4 MSEK (8,7 MSEK)∞ Eget kapital per 31 mars uppgick till 99,5 MSEK (92,6 MSEK)∞ Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen perden 6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av emissionsvederlaget innebar en emission av 6 035 200 nyaaktier i Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448

.∞ Klaria erhåller milstolpsbetalning om 6,4 MSEK från EUs Horizon 2020-program för att ta Sumatriptan Alginatfilm till marknad.

Ladda ner som PDF