Klaria Pharma Rapport

Klaria bokslutskommunikén 4Q 2020

Sammanfattning av bokslutskommunikén

Inledd registreringsgrundande bioekvivalensstudie med Sumatriptan Alginatfilm

FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKTOBER–DECEMBER)

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,1 MSEK)
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 17,6 MSEK (9,7 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-5,3 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,34 SEK (-0,17 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 MSEK (-5,7 MSEK)
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 31,3 MSEK (2,9 MSEK)
 • Eget kapital per 31 december uppgick till 109,6 MSEK (82,1 MSEK)
 • På extra bolagsstämma den 2 nov beslutade stämman att emittera 3 581 871 aktier till ett internationellt konsortium till kurs 6,84 vilket inbringade nytt kapital om 24,5 MSEK till bolaget. Efterbeslutad emission är antalet aktier i bolaget 51 808 279 och aktiekapitalet 863 471,32 kr.

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2020

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (4,2 MSEK)
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 48,4 MSEK (24,2MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -51,4 MSEK (-22,5 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -1,19 SEK (-0,72 SEK)∞ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35,3 MSEK (-14,8 MSEK)∞ Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen perden 6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av emissionsvederlaget innebar en emission av 6 635 200 nyaaktier i Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448.
 • En riktad nyemission av 5 697 960 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie, tillförde bolaget 17,1 MSEK under april.
 • En riktad nyemission av 3 800 000 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie, tillförde bolaget 11,4 MSEK under juli.∞ På extra bolagsstämma den 2 nov beslutade stämman att emittera 3 581 871 aktier till ett internationellt konsortium till kurs 6,84 vilket inbringade nytt kapital om 24,5 MSEK till bolaget. Efterbeslutad emission är antalet aktier i bolaget 51 808 279 och aktiekapitalet 863 471,32 kr.

Ladda ner som PDF