Genombrottssmärta hos cancerpatienter

Statistiskt drabbas cirka en tredjedel av personer i Sverige av cancer någon gång under sin livstid1. Av dessa upplever i sin tur cirka hälften en cancerrelaterad smärta som kräver behandling med receptbelagda läkemedel. Många av dessa upplever dessutom återkommande akuta anfall av smärta som inte avhjälps av den vanliga smärtlindringsbehandlingen. 

   

Denna ”genombrottssmärta” kan pågå från 3 till 30 minuter och kommer ofta plötsligt och oväntat, vilket försätter patienten i ett konstant tillstånd av ängslig vaksamhet i väntan på nästa anfall.  I kombination med den underliggande sjukdomen bidrar denna smärta för många till en ytterligare ökad känsla av hjälplöshet, avsaknad av kontroll och avsevärt försämrad livskvalitet.  Över 70 procent av de drabbade uppger att de inte får adekvat hjälp med smärtan2.

Dagens behandlingsmetoder

Den globala marknaden för läkemedel som behandlar cancerrelaterad genombrottssmärta uppskattas till cirka 3,5 miljarder USD per år. Marknaden domineras av läkemedel som på ett snabbt sätt kan administrera smärtstillande substanser, exempelvis fentanyl och oxikodon. De aktiva substanserna distribueras vanligtvis genom nässprayer (Lazanda®, Depomed) sublinguala tabletter (Abstral®, Orexo AB), buckaltabletter (Fentora Buccal®, Cephelon) och transmukosala ”klubbor” (Atiq®, Cephalon) som levererar fentanyl direkt till absorberande vävnader i näsan eller i munnen. De flesta av dessa produkter varierar i hur enkla de är att använda, hur mycket aktiv läkemedel som tillförs och är baserade på relativt komplexa och kostnadskrävande tillverkningsmetoder. Några är också svåra att använda om patienten ligger ner.

Tillväxttakten framöver väntas vara hög. Decision Resources Research uppskattar den årliga tillväxttakten fram till 2023 till cirka 15 procent3. Till de främsta drivkrafterna hör en generell ökning av antalet cancerdiagnoser, dels som konsekvens av livsstil, dels som konsekvens av en ökad medellivslängd. Därutöver innebär även allt mer framgångsrika cancer behandlingsformer att fokus successivt kommer att flyttas från överlevnad till att istället handla om livskvalitet och välmående, sjukdomen till trots.

I tillägg till dessa faktorer utgör även framtidens hälsosystem ytterligare en faktor som driver på behovet av billiga, tillförlitliga och funktionella produkter. Med ett fortsatt kostnadstryck inom den allmänna vården kommer smärtlindring framöver sannolikt att i allt högre grad bli patientens ansvar, utan överinseende av vårdpersonal. I ett sådant scenario kommer efterfrågan på lätt­använda, tillförlitliga och billigare läkemedel att öka.

Sammantaget tyder dessa faktorer på att marknaden för läkemedel mot genombrottssmärta hos cancerpatienter kommer att öka snabbare än något annat smärtsegment.

1) www.cancerfonden.se
2) Immediate release Pain Management to 2020’  Greystone Research ­Associates, 2014
3) Cancer Pain, Decision Resouces, 2009.