Styrelse

Klarias styrelse består av tre ledamöter. Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Till styrelsens ordförande utgår ett årligt styrelsearvode om 250 000 kronor och till den ledamot som inte är anställd i Bolaget ett årligt styrelsearvode om 100 000 kronor.

Nedan angivna aktieinnehav är gällande 30 juni 2018.