Fokus och projekt

Efterfrågan på läkemedel som behandlar svår smärta och andra allvarliga medicinska tillstånd förväntas att växa kraftigt under de kommande åren. Till de främsta drivkrafterna hör allt större patientgrupper i kombination med nya innovativa läkemedel med bättre och snabbare effekt.

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom bland annat terapiområdet smärta. Tillsammans beräknas terapiområdena migrän och cancerrelaterad genombrottssmärta omsätta mer än 7 miljarder USD och tillväxten framöver bedöms bli hög1. Utöver migrän och cancerrelaterad smärta fokuserar Klaria även på andra indikationer där bolagets drug delivery-plattform bedöms ge upphov till stora fördelar, såsom behandling vid opioidöverdos och allergisk chock.

Det som är gemensamt för samtliga terapiområdena är stora – och ofta växande - patientgrupper, svår smärta eller andra allvarliga medicinska tillstånd samt en omfattande efterfrågan på läkemedel med stabilare effekt och snabbare tid till upptag än vad dagens läkemedel kan erbjuda.

1) The Global Market for Pain Management Drugs and Devices, 2013, BCCReseach