Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 april 2019, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebokenden18 april 2019,delsanmälasittdeltagandetillbolagetsenastden18 april 2019 perpostpåadressKlariaPharmaHoldingAB,Virdings Allé 2,754 50 Uppsala,pertelefon08-446 42 99 eller per e-mail info@klaria.com.Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations­nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslagtilldagordning

 1. 1.    Stämmansöppnande.
 2. 2.    Val av ordförande vidstämman.
 3. 3.    Upprättande och godkännande avröstlängd.
 4. 4.     Val av minst enjusteringsman.
 5. 5.    Godkännande avdagordning.
 6. 6.    Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad.
 7. 7.    Framläggandeavårsredovisningochrevisionsberättelsesamtkoncernredovisningoch koncernrevisionsberättelse.
 8. 8.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen ochkoncernbalansräkningen.
 9. 9.    Beslutomdispositionavbolagetsresultatenligtdenfastställdabalansräkningen.
 10. 10.  Beslutifrågaomansvarsfrihetåtstyrelseledamöternaochverkställandedirektören.
 11. 11.  Val av styrelseledamöter ochstyrelseordförande.
 12. 12.  Valavrevisor.
 13. 13.   Beslut om arvoden åt styrelsen ochrevisorerna.
 14. 14.  Beslut om emissionsbemyndigande.
 15. 15.  Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
 16. 16.  Stämmansavslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Rikard Teréus ska vara ordförande vid stämman.

 

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Björn Littorin, Scott Boyer och Anders Ardstål samt att Björn Littorin omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisor BDO Mälardalen AB med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor. 

Valberedningen föreslår att totalt styrelsearvode ska vara oförändrat och totalt bli 350.000 kronor, varav styrelse­ordföranden erhåller 250.000 kronor och styrelseledamot som inte är anställd i bolaget erhåller 100 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande(punkt 14)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning av högst 3 450 000 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 57 500 kronor med nuvarande kvotvärde. 

Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10 % av antalet aktier och aktiekapitalet. 

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktie­innehavet. 

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Handlingar till stämman

Klaria Pharma Holding ABs årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.klaria.comsenast den 5 april 2019. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i mars 2019

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner som PDF