Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

Första kvartalet 2017, 1 januari - 31 mars

 • Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) 
 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 2,3 Mkr (3,1 Mkr) 
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –3,1 Mkr (-3,8 Mkr) 
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,10 kr (-0,13 kr) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till – 2,6 Mkr (-3,7 Mkr) 
 • Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 156,9 Mkr (170,7 Mkr) 
 • Likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 28,4 Mkr (41,9 Mkr)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • Klaria ansöker om sitt första egna produktspecifika patent
 • VD tecknar aktier i befintligt optionsprogram
 • Klaria avslutar avtal om likviditetsgaranti
 • Uppdatering av Klaria´s produktportfölj
 • Klaria byter certified adviser till FNCA

Stockholm 29 maj 2017,
Styrelsen

Ladda ner som PDF