Klaria Pharma Rapport

Klaria Delårsrapport Q1 2021

Klaria Delårsrapport Q1 2021

Sammanfattning av delårapport

 

Optionsavtal för rättigheterna i USA till Adrenalin Alginatfilm tecknat med Imbrium Therapeutics

FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 31,3 MSEK (1,5 MSEK)
 • FoU kostnader för perioden uppgick till 11,4 MSEK (8,0 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,7 MSEK (-11,0 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,32 SEK (-0,32 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 MSEK (0,4 MSEK)
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 48,2 MSEK (16,4 MSEK)
 • Eget kapital per 31 mars uppgick till 126,3 MSEK (99,5 MSEK) En up-front betalning på 30,5 MSEK har erhållits från Imbrium Therapeutics i sambandmed tecknande av optionsavtal avseende marknadsrättigheterna till läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm för behandling av allvarliga allergiska reaktioner.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Klaria erhåller en tredje utbetalning om ca 2,2 MSEK från EUs Horizon 2020 program för utvecklingen av Sumatriptan Alginatfilm.
 • Klaria meddelar om positivt utfall för bolagets registreringsgrundande bioekvivalensstudie med Sumatriptan Alginatfilm.
 • Klarias dotterbolag Cannabis Delivery Sciences (CDS) tecknar strategiskt samarbetsavtal med Pure Jamaican Limited.

Ladda ner som PDF