Klaria Pharma Rapport

Klaria Delårsrapport Q2 2021

Klaria Delårsrapport Q2 2021

Sammanfattning av delårsrapporten

Positivt utfall för den registreringsgrundande bioekvivalensstudienmed Sumatriptan Alginatfilm

ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 0,0 MSEK (1,1 MSEK)
 • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 11,5 MSEK (9,2 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,9 MSEK (-10,1 MSEK)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,31 SEK (-0,24 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,5 MSEK (-13,4 MSEK
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 39,7 MSEK (19,8 MSEK)
 • Eget kapital per 30 juni uppgick till 110,4 MSEK (106,5 MSEK)
 • Klarias kombinationspatent för alginatfilm med Sumatriptan har godkänts i USA.
 • Klaria har tecknat nytt finansieringsavtal om 50 MSEK.

PERIODEN JANUARI-JUNI 2021

 • Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Övriga intäkter 31,3 MSEK (2,6 MSEK)
 • FoU kostnader för perioden uppgick till 22,9 MSEK (17,2 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (-21,1 MSEK)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 SEK (-0,55 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 MSEK (-13,0 MSEK)
 • En up-front betalning på 30,5 MSEK har erhållits från Imbrium Therapuetics i sambandmed tecknande av optionsavtal avseende marknadsrättigheterna till läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm för behandling av allvarliga allergiska reaktioner.
 • Klaria har erhållit en tredje utbetalning om ca 2,2 MSEK från EUs Horizon 2020 program för utvecklingen av Sumatriptan Alginatfilm.

Händelser efter periodens utgång

 • Bolagsgruppen Pure Jamaican och Klaria har tecknat avtal om FoU och kommersialisering i Latinamerika och Karibien.
 • Cannabis Delivery Sciences har tecknat avtal med Hemply Balance förkommersialisering av Alginatfilmer med CBD i Europa.

Ladda ner som PDF