Extra bolagsstämma hösten 2020

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) har idag (2020-10-14) beslutat om en riktad nyemission av högst 4 239 766 aktier med en teckningskurs om 6,84 SEK per aktie, en rabatt med 10% på 20 handelsdagars vwap (7,60) (volymvägda genomsnittskursen).  Finansieringen motsvarar en bruttolikvid om högst cirka 29 MSEK (”Nyemissionen”).

Nyemissionen riktas till ett investerarkonsortium av svenska och internationella investerare, lett av investmentbolaget Merizole Holding LTD ägt av familjen Jack Weil. Genom kapitaltillskottet, som förutsätter bolagsstämmans godkännande, uppnår Klaria en ökad diversifiering och internationalisering av ägandet i Bolaget samt säkerställer en stark finansiell position som möjliggör en ambitiös satsning på de nya kliniska programmen Nalxon Alginate Film och Epinepherine Alginate Film. I samband med finansieringen ingår både Klarias VD och Styrelseordförande i ett lock-up avtal med 12 månaders verkan.

 

Stämmoprotokoll, extra bolagsstämma 2020-11-02

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma (eng)

Kallelse till extra bolagsstämma (sv)

Boards - resolution of new share issue

Board of directors - Report - Yttrande

Board of directors - Report

Fullmaktsformulär, extra bolagsstämma 2020

 

Klaria Delårsrapport Q2 2020

Klaria Delårsrapport Q2 2020

Klaria Delårsrapport Q1 2020

Klaria Delårsrapport Q1 2020

Klaria Årsredovisning 2019

Klaria Arsredovisning 2019