Vårt fokus – Marknad

Efterfrågan på läkemedel som behandlar smärta relaterad till migrän och genombrottssmärta hos cancerpatienter förväntas att växa kraftigt under de kommande åren. Till de främsta drivkrafterna hör allt större patientgrupper i kombination med nya innovativa läkemedel med bättre och snabbare effekt.

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tillsammans beräknas dessa båda marknader omsätta mer än 7 miljarder USD och tillväxten framöver bedöms bli hög1. Utöver migrän och cancerrelaterad smärta har Klaria även ett fokusområde för opioidöverdosering där Klaria utvecklar en produkt som innehåller motgiftet naloxon.

Det som är gemensamt för samtliga terapiområdena är stora – och växande - patientgrupper, svår smärta och en omfattande efterfrågan på läkemedel med stabilare effekt och snabbare tid till upptag än vad dagens läkemedel kan erbjuda.

1) The Global Market for Pain Management Drugs and Devices, 2013, BCCReseach