Vetenskapligt råd

Klaria har inrättat ett vetenskapligt råd bestående av välrenommerade forskare och läkare. Rådets uppdrag består i att agera rådgivare till Klarias styrelse och ledning inom forskningsrelaterade frågor med utgångspunkt i nuvarande projektportfölj samt även att ge rekommendationer gällande framtida forskning. 

Robert L Holland, BM BCh MA DPhil FFPM

Bob Holland är läkare och har en doktorsexamen i neurobiologi från Oxford University. Efter att ha praktiserat medicin i Northampton, Oxford och på The London Hospital, började han arbeta inom läkemedelsindustrin som klinisk farmakolog och klinisk forskare med särskilt intresse för psykiatri, neurologi och onkologi. Han har bidragit till godkännande och lansering av flera viktiga läkemedel inom dessa områden.

1999 blev Bob globalt ansvarig för Experimental Medicine på AstraZeneca och som sådan ansvarig för alla tidiga kliniska studier. År 2005 blev han globalt ansvarig för Astra Zenecas forskning inom terapiområdet neuromedicin.  I denna roll var han ansvarig för all icke-klinisk forskning och klinisk utvecklingsverksamhet inom neurologi, psykiatri, smärtbehandling och anestesi samt för licensiering och affärsutvecklingsverksamhet. Bob ledde exempelvis arbetet med licensiering av Naloxegol – ett läkemedel som nu marknadsförs i USA och EU för behandling av opioidinducerad förstoppning.

Bob pensionerades från Astra Zeneca slutet av 2012, men har sedan dess fortsatt att på olika sätt vara aktiv inom läkemedelsutveckling, biomarkörer och diagnostik. Han är idag Chief Medical Officer på Oxford Gene Technology och tillhandahåller därutöver även konsulttjänster till ett antal mindre och medelstora läkemedelsbolag. Vidare är han styrelsemedlem i Newron Pharmaceuticals som nyligen har fått EU:s godkännande för safinamide avseende behandling av Parkinsons sjukdom. Under 2014 och 2015 har han även haft en ledande befattning inom Karolinska Development. Bob är ledamot vid fakulteten för Pharmaceutical Medicine och Royal Society of Medicine. Han har bott och arbetat i Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Sverige.

Robert C Glen, FRSC CChem

Efter examen från University of Stirling (PhD i Kemi) har Bobby Glen fortsatt utveckla flera områden inom kemi, farmakologi och biologi utifrån ett holistiskt perspektiv baserat på datoriserade beräkningsmetoder.

Genom att integrera kunskaper inom kemi, biologi och mjukvaruutveckling har han skapat nya metoder för att lösa problem relaterade till läkemedelsutveckling; metoder som nu används inom både akademi och industri. Metoderna har legat till grund för utvecklingen av såväl läkemedelskandidater som godkända läkemedel. Till de senare hör bl a zolmitriptan, ett av världens hittills mest framgångsrika läkemedel för behandling av migrän.

Bobby har varit initiativtagare till flertalet bioteknikföretag, bland annat Arena, listat på Nasdaq och med ett börsvärde om cirka USD 2 miljarder. På senare tid har Bobbys forskning resulterat i patent på läkemedel inom terapiområdet pulmonell hypertension.

Sedan 1999 är Bobby professor i kemi vid Cambridge University. Han har lett och utvecklat Unilever Centre for Molecular Informatics, vilket kommit att etablera sig som ett av världens främsta innovationscenter inom molekylär design med hjälp av beräkningsverktyg. Under Bobbys ledning, har centret producerat över 450 publikationer och patent som inkluderar läkemedel, hud- och sjukvårdsprodukter.

Bobby är också ordförande för Computational Medicine vid Imperial College i London. Han utvecklar nya metoder för Phenome analys och arbetar också med nya cancermediciner vid Institute of Cancer Research.

Karsten Ahlbeck, MD PhD DNAPM

Karsten Ahlbeck tog läkarexamen vid Umeå Universitet år 1996 och gjorde sin AT i Örnsköldsvik. Efter att ha gjort halva specialisttjänstgöringen inom anestesi och intensiv-vård vid Umeå Universitet flyttade han med familjen till Stockholm där han fick sin specialistexamen 2003.

Hans största intresse blev snabbt inom smärtområdet och han arbetade vid den multidisciplinära smärtenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Specialist i smärt-lindring blev han 2008. Han försvarade sin doktors-avhandling på Karolinska Institutet 2011.

Efter att ha arbetat 11 år på Karolinska Universitets-sjukhuset flyttade Karsten till Capio St Görans Sjukhus i Stockholm. Efter att ha arbetat som specialistläkare och medicinskt ledningsansvarig i 3 år blev han verksamhetschef 2014. Smärtkliniken handhar både akut/postoperativ smärta inklusive malign (cancerrelaterad) och icke-malign smärta.

Sedan 2008 har Karsten också arbetat som smärtläkare på Neurology Clinic AB (NC) på Sophiahemmet i Stockholm. NC är en av Skandinaviens största specialiserade neurologkliniker. Karsten är ansvarig för smärtenheten på NC, tidigare känd som Sophiahemmets Smärtmottagning. På NC behandlas den stora majoriteten av patienterna för migrän.

Karsten har varit registrerad som specialistläkare inom NHS i Storbritannien sedan 2003 och har arbetat som sk consultant på olika sjukhus, både inom NHS och den privata sektorn. Karsten Ahlbeck är en uppskattad föreläsare och föreläser för bla läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, patienter och anhöriga. Sedan starten 2009 har han även varit medlem av ett internationellt advisory board ”Change Pain” (change-pain.com, change-pain.se) vilken är understödd av EFIC; the European Federation of IASP chapters.