Fokus

Klarias mål är att kombinera Bolagets patenterade drug delivery plattform med de mest relevanta och effektiva substanserna när det gäller smärtlindring vid migrän och cancerrelaterad genombrottssmärta. Utvecklingsarbete fokuseras för närvarande till sju definierade projekt och har hittills resulterat i experimentella formuleringar av triptanbaserade läkemedel för behandling av migrän och ett naloxonbaserat läkemedel för behandling av opioidöverdos.

Målet med utvecklingsarbetet är att säkerställa bioekvivalens till befintliga preparat och att påvisa lägre variation i läkemedlets plasmaprofil, det vill säga kunna påvisa att Klarias läkemedel har likvärdig medicinsk effekt som befintliga godkända preparat med lägre variation mellan patienterna. För varje substans består denna process övergripande av tre steg:

  1. Etablera en formulering genom modellering av dels de kemiska egenskaperna hos den aktiva substansen, dels hur den tas upp från formuleringen i munslemhinnan.  Målet är att köra så få kliniska studier som möjligt för att komma fram till den bästa dosen i filmen med högst potential att leverera de önskade resultaten i tester på människa.
  2. Designa och genomföra doseringsstudie på ett begränsat antal patienter i kliniska tester i syfte att fastställa den rätta dosen.
  3. Designa och genomföra den formella bioekvivalensstudien i samråd med relevanta myndigheter på ett lämpligt antal försökspersoner. 

Arbetet framöver kommer att inbegripa detaljerade studier av de molekylära egenskaperna hos varje vald substans för att dels säkerställa att de kommer att uppfylla patientbehoven, dels möjliggöra tillverkning och distribution till konkurrenskraftiga kostnader.

Prioriteten för de olika projekten i portföljen kommer att bestämmas av Klaria styrelse i samråd med företagets vetenskapliga råd.