Affärsmodell

Klaria utvecklar produkter för en global marknad

Affärsmodellen kommer att anpassas utifrån den lokala marknadens specifika förutsättningar. Det övergripande målet är dels att optimera värdet av Bolagets produkt- och projektportfölj, dels minimera risken i verksamheten. Utveckling, registrering och tillverkning kommer så långt som möjligt ske i egen regi medan försäljning till slutkund kommer att ske genom projektlicensiering, genom produktförsäljning till valda partners eller i egen regi.

Bolagets intäktsströmmar kommer således huvudsakligen bestå av licensintäkter från partners samt produktförsäljning till valda distributörer. I båda fallen söker Bolaget fullt integrerade affärspartners med kapacitet att hantera och underhålla produkterna på de lokala marknaderna.

Beslut om affärsmodell tas utifrån intäktspotential, regulatorisk komplexitet och kostnader för eventuella lokala studier.

Försäljning via licenspartners

På marknader med särskilda krav på kostnadskrävande, lokalt anpassade studier för läkemedelsgodkännande, kommer Klaria teckna licensavtal med lokala läkemedelsföretag rörande kliniska studier, registrering, försäljning och – vid behov – även tillverkning.  Licensintäkterna kommer i detta fall bestå av ersättning i samband med infallande av uppsatta milstolpar samt royalties baserade på licenstagarens faktiska försäljning. Klarias verksamhet beräknas blir lönsamt efter den första licensavtal antingen efter en (eller fler) positiva resultat från första kliniska studier (under 2016–2017) eller med en (eller fler) licensavtal direkt i anslutning till registrering av enskilda produkter (under 2017–2018) (se bild nedan).

Produktförsäljning till distributörer

På marknader utan särskilda krav på lokalt anpassade studier avser Klaria hantera alla steg fram till leverans av färdig produkt. Försäljning till slutkund kommer sedan ske genom valda distributörer. Priset till partnerbolagen kommer att avtalas med hänsyn till försäljningspriset till slutkund, förväntade volymer samt eventuell exklusivitet.