Ledande befattningshavare i Klaria AB förvärvar teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Klaria ABs COO, Susan Suchdev, och CTO, Leif Ingemarsson, har förvärvat 150.000 teckningsoptioner vardera i Klaria Pharma Holding AB. 

Klaria Pharma Holding ABs helägda dotterbolag, Klaria Incentive AB, har överlåtit 150.000 teckningsoptioner vardera till Susan Suchdev och Leif Ingemarsson i Klaria Pharma Holding AB.

Teckningsoptionerna emitterades genom beslut av Klaria Pharma Holding ABs årsstämma 2016. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 27 maj 2019 teckna en ny aktie för 10 kronor.

Teckningsoptionerna överlåtes till COO Susan Suchdev och CFO Leif Ingemarsson på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderings-modell.

Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att tecknings­options­programmet enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. 

Ladda ner som PDF