Incitamentsprogram

Klaria har 300 000 utestående teckningsoptioner.

På årsstämman den 27 maj 2016 togs beslut att emittera 300 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Klaria AB. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 27 maj 2019 teckna en nya aktie i Klaria för 10 kronor. 

Under det tredje kvartalet 2017 har vidareöverlåtelse av 300 000 teckningsoptioner skett till två ledande befattningshavare i koncernen till ett pris motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.